2008-04-19

තරබාරුව අඩු කිරීමට

තරබාරුව අඩු කිරීමට නවතම මෙවලමක්... ජපානයේ Yumetai ආයතනයෙන් උදව්වක්... මෙම නිල් පැහැති අව්කණ්ණාඩි ආහාරයට ගෙන එන්නේ අප්‍රියජනක පෙනුමක්. එය ආහාර රුචිය අඩුකිරීමට හේතුවනු ඇතැයි ඔවුන් පවසයි.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help