2008-04-18

ප්‍රතිපූතිකරණය-2

Ignaz Philipp Semmelweis, Viennaහි Lying-in රෝහලේ සේවය කරද්දී ඔහු නිරීක්ෂණය කළේ,
  • ඔහුගේ ඒකකයේ අනුප්‍රසූතික උණ (Puerperal fever) නිසා වන නවජසූති (neonatal) මරණ අනුපාතිකය 13% වන අතර එම රෝහලේම අනෙක් ඒකකයේ එය 2% පමණි.
  • ඔහුගේ ඒකකයේ දරුප්‍රසුති සිදුකළේ වෛද්‍යවරුන් හා වෛද්‍යසිසුන් වන අතර අනෙක් ඒකකයේ වින්නඹුවරියන් විසිනි.
  • වෛද්‍යසිසුන් ශවපරීකෂණ (autopsies) කිරීමෙන් අනතුරුව දරුප්‍රසූති සඳහා සහභාගීවන බව.
  • ඔහුගේ සගයකු වන Jakob Kolletschka පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයකදී සිදුවු කැපීම් තුවාලයකින් මියගියේ ඉහත මරණ වලට සමාන රෝග ලක්ෂණ සහිතවය.
  • වීදියේ සිදුවු දරු ප්‍රසූති වල අනුප්‍රසූතික උණ ප්‍රතිශතය ඔහුගේ ඒකකයේ අගය සමඟ සැසඳෙන බව
මතු සබැඳි...

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help