2008-04-19

වයස වසර 405යි

ලෝකයේ වයස්ගතම සත්වයා හමුවේ. Quahog වර්ගයට අයත් මට්ටියකු වන උගේ වාර්ෂික වලලු ගැනීමෙන් වයස නිර්නය කර තිබේ. එය වසර 405කි. අයිස්ලන්තය අසල සාගරයේ 80m ගැඹුරින් ඌ ගොඩගෙන ඇත. දැනට Guinness වාර්තාව උසුලනුයේද එම වර්ගයේම වසර 220 වයසැති Quahog මට්ටියෙකි.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help