2008-04-19

අන්ධ රියදුරන්

GPS තාක්ෂණය අන්ධ ලෙස රථ පැදවීමට භාවිතා කරන රියදුරන් නිසා මහත් අලාභහානි සිදුවන බව පෙනෙන්නට තිබේ. GPS උපකරණ මතම යැපෙන රියදුරන්, මාර්ග සංඥා ආදිය ගැන අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා දේපලවලට මෙන්ම වාහන සහ ජීවිත වලටද බොහෝ තර්ජනයක් එල්ලවී ඇත.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help