2008-04-19

සුනාමිය-2

අවස්ථාව: 2004 සුනාමියෙන් පසු පැවැත්වු සෞඛ්‍ය සායනයක් ස්ථානය: වේරුගල් වේරුගල් ආරුහි පාලම් පාරුව

වේරුගල් ආරුහි පාලම් පාරුව (රවුම් කර) Google Map

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help