2008-04-19

සුනාමිය-1

අවස්ථාව: 2004 සුනාමියෙන් පසු පැවැත්වු සෞඛ්‍ය සායනයක් ස්ථානය: සෛන්දමරුතු රෝහල අන්තශ්ශෛරික (Intravenous) ආවිලයිත (Infuion) කට්ටලයක්, රෝගියාට ඇලවු පැලැස්තරයද සහිතව (රවුම් කර) ගසක පැටලී රෝගියා...?

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help