2008-04-18

විලෝපික පක්ෂියා

කොණ්ඩ කුරුලු පවුල ඉගිලී ගිය පසුත් මම කුරුලු කුඩුව ගැන අවධානයෙන් පසුවුනේ විලෝපික පක්ෂියා නැවත දිනෙක එනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවෙනි. මට වැඩි දිනක් එසේ සිටීමට සිදු නොවීය. දිනක කුඩුව දෙසින් ශබ්දයක් ඇසී බැලූ විට ඉතා දැකුම්කලු පක්ෂියෙක් දැකගත හැකිවිය. අලු-නිල් මිශ්‍ර වර්ණයකින් යුතුවිය. නම: කුරුලු ගොයා Shikra විද්‍යාත්මක නාමය: Accipiter badius විලෝපික පක්ෂියෙකි. දකුණු ආසියාවේ හා අප්‍රිකාවේ සහරාවට දකුණෙන් දක්නට ලැබේ.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help