2008-04-18

ප්‍රතිපූතිකරණය-3

මෙම නිරීක්ෂණ වලින් පසු ඔහු නීති කිහිපයක් පැනවූයේය.
  • සියලු දෙනා රෝගීන් පරීක්ෂාවට ප්‍රථම ක්ලෝරිනීකෘත හුණු ද්‍රාවනයකින් දෑත් සේදිය යුතුය
  • සියලු උපකරණ ක්ලෝරිනීකෘත හුණු ද්‍රාවනයකින් සේදිය යුතුය
මරණ අනුපාතිකය ඉක්මනින්ම 2%ට අඬුවිය. Semmelweisට මෙම සොයාගැනීම ඉහල නිලධාරීනට දැන්වීමට තරම් අවශ්‍යතාවයක්ද නොතිබින. නමුත් පසුව මේ ගැන දැනගත් මහාචාර්ය Klein ඔහු සේවයෙන් පහ කළේය. මතු සබැඳි...

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help