2008-04-19

නියඟලා-2

නියඟලා ශාකයේ ඇති විෂ වන්නේ Colchicineය. එය ඇල්කලොයිඩයකි. එහි මාරාන්තික විෂ මාත්‍රාව වෙනස් විය හැක. විෂවීමේ ලක්ෂණ පැය 6 -12කට පසු ඇතිවේ. එම ලක්ෂණ නම්, උදර වේදනාව ඔක්කාරය/ වමනය පාචනය ලේ ගැලීම් වලිප්පුව (Convulsion)/ අධිමුර්ඡාව (coma) වහාම රෝගලක්ෂණ සමනය කිරීමට ප්‍රතිකාර කළ යුතුය මෙය Gout, Familial Mediterranean Fever වැනි රෝග කිහිපයකට ඖෂධයක් ලෙසද භාවිතා කෙරේ

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help