2008-04-19

නිර්වින්දනය-3

මම දවසක් හදිසියේම නුපුරුදු උපකරණයක් දැක්ක ශල්‍යාගාරයේදි. මඳක් සොයාබැලුවිට පෙනී ගියේ 1890දී පමන Curt Schimmelbusch හඳුන්වාදුන් Schimmelbusch Mask නම් උපකරණයයි. එය ඊතර මෙන්ම chloroform ද භාවිතයෙන් නිර්වින්දනය ලබා දීමට භාවිතා කර තිබේ.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help