2008-04-19

නිර්වින්දනය-1

මුල්කාලයේ ශල්‍යකර්ම සිදුකලේ කිසිම නිර්වින්දනයකින් තොරවය. මේ ගැන අවධානය යොමුකල දන්ත වෛද්‍ය William Morton (1819 - 1868), ඊතර භාවිතයෙන් නිර්වින්දනය කිරීම Massachusetts General Hospitalහිදී 1846, ඔක්තෝබර් 16දින Edward Gilbert Abbott නර්වින්දනය කිරීමෙන් ඔප්පුකර පෙන්වූයේය.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help