2008-04-19

නිදි මතට තිත.

මුලු රෑම මැරතන් දුවලා නිදිමතේ ඉන්න හැමෝටම ඉතා සුදුසු Gadget ද්වයක් මට හමුවුනා. මෙම උපකරණ ද්වයේම ක්‍රියාකාරිත්වය බොහෝදුරට සමානයි. ඒවා කණට පිටුපසින් පැලඳියයුතු අතර, හිසෙහි කේණය වෙනස්වු විට, එනම් නිදිකිරා වැටුනු විට ක්‍රියාත්මක වේ.

Wake-up Angel $19.50

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help