2008-04-19

තරබාරුවේ විශම චක්‍රය

උදරයේ මේදය ඔබ තවතවත් කුසගිනි කිරීමෙන් එය විශම චක්‍රයක් ලෙස තවතවත් තරබාරුවීමට හේතුවිය හැකි බව University of Western Ontarioහි සිදුකල පර්යේෂණයකින් සොයාගැනේ. මෙයට හේතුවනුයේ Neuropeptide Y නමැති හෝමෝනයයි. මොලයෙ පමනක් නිපදවෙතැයි සිතා සිටි මෙය, උදරයේ මේද සෛලවලින්ද නිපදවන බව සොයාගැනේ. උදරයේ මේද සෛල ගුණනය නොවුනද, Neuropeptide Y මඟින් මේද සෛලවල පූර්වග (Precursor) සෛල ගුණනය උත්තේජනය කරයි.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help