2008-04-19

වෛරයන් වෛරය නොසන් සිඳේ

Vanderbilt Universityහි කළ නවතම පර්යේෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත්තේ කළහකාරී හැසිරීම්, Dopamine නමැති ස්නායුසන්නිවේදකය නිකුත්වීම උත්තේජනය කරන බවයි. Dopamine සංතෘප්තිය ඇතිකිරීමට හේතුවන ස්නායුසන්නිවේදකයකි. මෙම පර්යේෂණයේදී මීයන් ගේ කලහකාරී හැසිරීම් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මීයන් ගේ කලහකාරී හැසිරීම් Dopamine අනුග්‍රාහකය (receptor) අක්‍රීය කරන ඖෂධයකින් අඩුකරන බවද නිරීක්ෂණය කරන ලදී. Aggression Is Its Own Reward

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help