2008-04-18

ප්‍රථම පියාසැරිය

කොණ්ඩ කුරුලු පැටියාගේ ප්‍රථම පියාසැරිය දකින්නට මා වාසනාවන්ත විය. උන් කොතරම් අපට පුරුදු වීද යත් ඡායාරූප ගැනීමට ලඟටම ගියද උන් එතරම් ගනන්ගත්තේ නැත.

ප්‍රථම පියාසැරිය

ගොඩබාන විදිය කියනවදෝ...

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help