2008-04-18

ප්‍රතිපූතිකරණය-4

Semmelweis ඔහුගේ සොයා ගැනීම පොතක් "The aetiology, understanding and prevention of childbed fever" (Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers) වශයෙන් 1861දී පලකළේය. එය හංහංගේරියානු රජය පිළිගත්තද, Viennaහී වෛද්‍යවරුන්ගේ විවේචනයට බොහෝ සේ ලක්විය. Viennese Medical Journalහි කතුවැකියේ "ක්ලෝරිනීකෘත හුණු ද්‍රාවනයකින් දෑත් සේදිමේ විකාරය නැවැත්විය යුතුයැ"යි සඳහන් විය. 1865දී මානසික රෝහලකදී මහු මරණයට පත්විය. එක් මහාචාර්යවරයකු හා ඔහුගේ ගෝලබාල පරපුර නිසා වලැක්විය හැකිව තිබු මරණ රාශියක් නිරපරාදේ සිදුවිය. වටිනා සොයාගැනීමක් තවත් වසර 20කින් පමාවිය

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help