2008-04-18

රොබෝ වෛද්‍යවරයා

රොබෝ ද්‍යවරයකුගෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමට සිදුවන කාලය වැඩි දුරක නොවන බව පෙනේ. මෙහි සිටින uBOT-5 නමැති රොබෝ යන්ත්‍රය වෙද නලාවක් භාවිතයට, කුඩා යමක් උසුලා ගැනීමට,වැටී ඇති පුද්ගලයකු හඳුනා ගැනීමට මෙන්ම හදිසි ඇමතුම් අංකයකට දුරකතන ඇමතුමක් දීමට තරම් හැකියාවකින් යුක්තයි. දැනට $65,000 පමන වන මෙය, ඉදිරියේදී මිල අඩු වනු ඇතැයි සැලකේ.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help