2008-04-19

පරිණාමයේ පියා අන්තර්ජාලයේ

Charles Darwin පරිණාමයේ පියා ලෙස සැලකේ. ඔහුගේ ප්‍රසිද්ධ Galapagos සංචාරය හා අනෙක් සියලු අත්ලිපි (Manuscript), ප්‍රකාශන ඇතුලත් සම්පූර්න එකතුවක් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබේ. අධ්‍යාපනික සහ වෙළඳ නොවන කටයුතු සඳහා මෙහි අන්තර්ගතය නොමිලේම භාවිතා කළ හැක. Darwin Online

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help