2008-04-18

ප්‍රතිපූතිකරණය-1

ප්‍රතිපූතිකරණය සොයාගත්තේ කවුද? Joseph Lister? Joseph Lister, 1967 දී පමන එය විස්තර කලද, එයට වසර 20ට ප්‍රථම Ignaz Philipp Semmelweis (July 1, 1818 - August 13, 1865) විසින්ද ප්‍රතිපූතිකරණය සොයාගෙන තිබුනි. ඔහු Viennaහි Lying-in රෝහලේ , ප්‍රසවවේදී මහාචාර්ය Klein යටතේ සේවය කලේය. මතු සබැඳි...

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help