2008-04-19

ලංකා දුම්රිය කෞතුකාගාරය

පසුගිය දිනෙක මට අපූරු වෙබ් පිටුවක් හමුවවිය. ඒ ලංකා දුම්රිය කෞතුකාගාරයයි
වසර 2000දී පමණ අරඹන්නට ඇතැයි අනුමාන කළහැකි මුත් තවම වැඩ අවසන් නැති සෙයක් පෙනේ. සිංහල අකුරු සඳහා Images භාවිතාකර ඇත. නිමකර ඇති ඩීසල් ඉලෙක්ට්‍රික් එන්ජින් පිළිබඳ පිටුවල ඉතා අගනා තොරතුරු රාශියක් ඇත.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help