2008-04-19

නිර්වින්දනය-2

William Morton සතුන්ටද, තමාටමද ඊතර නිර්වින්දනය ලබා දී අත්හදා බැලුවේය. ඔහු, Baltimore College of Dental Surgeryහි ශිෂ්‍යයකු ලෙස සැලකුනද පරීක්ෂණ වලින් පෙනීගොස් ඇත්තේ ඔහු කිසිදු වෛද්‍ය හෝ දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාලයකට ඇතුලු වු බවට වාර්තා නොමැති බවයි. Morton ඊතර නිර්වින්දනය ප්‍රචලිත කිරීමට මෙන්ම එහි අයිතිය දිනාගැනීමටද තම කාලය මිඩංගු කිරීම නිසා 1868, ජූලි 15දින මිය යන විට බංකොලොත්භාවය ලබා සිටියේය.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help