2008-04-19

වන්දා

Praying MantisPrating Mantis with pen for size comparisonබොහොම අහිංසක තාලෙට දෑඟිලි බැඳගෙන වැඳගෙන හිටියත් විලෝපිකයෙක්. වෙනත් කෘමීන් ආහාරයට ගනියි. ඉදිරි ගාත්වල ඇති තියුනු කණ්ඨක මඟින් අඩපනකරනු ලබන ගොදුර ආහාරකොට ගනියි.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help