2008-04-18

කොණ්ඩයා

නම: කොණ්ඩයා Red vented Bulbul විද්‍යාත්මක නාමය: Pycnonotus cafer ආසියාවේ පකිස්ථානයේ, ඉන්දියාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ හා නිරිතදිග චීනයේ ආවේනික පක්ෂියකු වන අතර පැසිෆික් දූපත් කිහිපයකට හඳුන්වාදී ඇත. වැඩිදුර කියවීම් සඳහා... මතු සබැඳි...

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help