2008-12-27

පෘථිවි උදාව

හිරුඋදාවත් සඳ නැග ඒමත් අපට හොඳින් දැක හුරුය. පෘථිවිය චන්ද්‍රයාට උදාවනු පලමුවරට මිනිසා දැක 40 වසරක් වුයේ පසුගිය 24දාටය. ඒ Apollo 8 හි ගගනගාමීන් වන Lovell, Borman සහ Anders. එය කලු-සුදු ඡායාරූපයකි.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help