2008-12-27

සිංහල මිනි බ්ලොග් මැරතන්

ගියවර බ්ලොග් මැරතන් සඳහා කලින් සිට සුදානම් වුවත් මෙවර සහභාගි වීමට නොහැකි වේ යැයි සිතූ බැවින් කිසිදු සුදානමක් වීමට බැරිවුනා. ඔන්න කොහොමහරි අන්තිමට ඒකට අවස්ථාව කොහොමින් හරි ලැබුනා. භරි ඔහොම යමු, එතකොට මොනවා හරි ලියැවෙයිනේ.

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help