2008-12-27

මැරතන්

මැරතන් තරගයට එම නම ලබා දුන් 490 BCදී ග්‍රීක පර්සියානු සටන සිදුවු මැරතන් නගරයයි මේ.
View Larger Map

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help